روش هاي ابراز علاقه اگر به دليلي دارو مصرف مي كند دارو هايش را سر وقت برايش حاضر نماييد.
توسط : MCLAREN
روش هاي ابراز علاقه
اگر به دليلي دارو مصرف مي كند دارو هايش را سر وقت برايش حاضر نماييد.
دسته گل هايي كه به مناسبت هاي مختلف به شما مي دهد خشك كرده و نگه داريد.
هنگامي كه در بستر بيماري خوابيده برايش حرف هاي قشنگ و اميدوار كننده بزنيد تا زودتر بهبود يابد.
او را تحقير نكنيد و شخصيتش را زير سوال نبريد حتي اگر به شدت از دست او عصباني هستيد فقط به نرمي انتقاد كنيد.
اگر به هر دليلي كدورتي ميانتان به وجود آمده پيش قدم شويد و از دلش در آوريد.
M C L A R E N S U P E R S P O R T
دوشنبه 12/4/1385 - 1:29
پسندیدم 0
UserName