راه هاي زيادي براي ابزار علاقه هستش از جمله: با همسر خود همان قدر صادق باشيد ك
توسط : MCLAREN
راه هاي زيادي براي ابزار علاقه هستش از جمله:
با همسر خود همان قدر صادق باشيد كه با خود هستيد.
احساساتتان را پي برده و بيان كنيد براي فهماندن منظورتان نيازي نيست كنايه بزنيد.
يکشنبه 11/4/1385 - 0:40
پسندیدم 0
UserName