شب بود خوابيدم به ياد مادر به ياد خونه گريه كردم از درد غربت از درد حسرت
توسط : MCLAREN
شب بود
خوابيدم به ياد مادر به ياد خونه
گريه كردم از درد غربت از درد حسرت
خوابتو ديدم
كه نشستي كنارم
دست كشيدي به رويم
خنديدي برايم
گفتمت اي نازنينم
اين نبود سرنوشتم
غربت و تنهايي بس بود
بي كسي برايم مرگ بود
گفتي اي نازنينم
اينها سرنوشت بود
چه بخواهي و نخواهي همين بود
هركسي راهي داره
هر كسي خونه اي داره
خونه تو هم، همين بود 
M C L A R E N S U P E R S P O R T
شنبه 10/4/1385 - 0:6
پسندیدم 0
UserName