جامه نور آيا تسليم وسوسه مي شويد؟ آيا علي رغم تلاش خود دچار خشم مي شويد؟
توسط : MCLAREN
جامه نور
آيا تسليم وسوسه مي شويد؟
آيا علي رغم تلاش خود دچار خشم مي شويد؟
آيا حسادت، نفرت و ترس به ذهنتان هجوم مي آورد؟
نگران اين احوال نباشيد.
اميد را از كف ندهيد به گوشه اي آرام برويد و بر كمال خداوند بر پاكي، صبوري و عشقش تعمق كنيد.
به تدريج خصوصيات الهي را كسب خواهيد كرد.
آنگاه شخصيت كهنه خود را كنار خواهيد گذاشت.
دستان نامرئي خدا جامه نور را بر شما خواهد پوشاند.
جي. پي وسواني
M C L A R E N S U P E R S P O R T
جمعه 9/4/1385 - 0:22
پسندیدم 0
UserName