مردي كه به خاطر پول زن مي گيرد به نوكري مي رود.(ضرب المثل فرانسوي ) زني سعادتند است كه
توسط : MCLAREN
مردي كه به خاطر پول زن مي گيرد به نوكري مي رود.(ضرب المثل فرانسوي )
زني سعادتند است كه مطيع شوهر باشد.(ضرب المثل يوناني )
براي يافتن يك زن مناسب مي ارزد كه يك كفش بيشتر پاره كني.(ضرب المثل چيني )
تاك را از خاك خوب و دختر خوب را از يك مادر خوب و اصيل انتخاب كن.(ضرب المثل چيني )
اگر زني خواست كه به خاطر پولت با تو ازدواج كند با او ازدواج كن و پولت را از دست او دور نگهدار .( ضرب المثل تركيه اي )
اگر كسي در انتخاب همسرش دقت نكند دو نفر را بد بخت كرده است.(محمد حجازي )
ازدواج كنيد به هر وسيله اي كه مي توانيد زيرا اگر زن خوبي گيرتان بيايد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار يك همسر بد شديد فيلسوف بزرگي خواهيد شد.(سقراط )
من تنها با مردي ازدواج مي كنم كه عتيقه شناس باشد تا هر چه پير تر شدم عزيز تر شوم.(آگاتا كريستي )
ازدواج مجموعه اي از مزه هاست كه هم تلخي و هم شوري دارد و هم تندي ترشي و شيريني و بي مزگي.(ولتر )
 
M C L A R E N S U P E R S P O R T
جمعه 9/4/1385 - 0:20
پسندیدم 0
UserName