فاطمه را، فاطمه ناميدم، زيرا خداوند او را و آن كسي كه او را دوست داشته باشد، از آتش
توسط : MCLAREN
فاطمه را، فاطمه ناميدم، زيرا خداوند او را و آن كسي كه او را دوست داشته باشد، از آتش حفظ مي كند.
پيامبر اكرم (ص)
پنج شنبه 8/4/1385 - 13:40
پسندیدم 0
UserName