ولزي: احتياج، قانون را نقض مي كند. ايراني: زبان سرخ، سر سبز مي دهد بر باد. هندي:
توسط : MCLAREN
ولزي: احتياج، قانون را نقض مي كند.
ايراني: زبان سرخ، سر سبز مي دهد بر باد.
هندي: سه چيز بي ثبات است: زن، باد و ثروت.
ژاپني: توان ماهيگير وقت توفان معلوم مي شود.
فرانسوي: هيچ چيز، خطرناكتر از دوست نادان نيست.
بلغاري: كلمه تير نيست ولي مي تواند دل را بشكافد.
اروگوئه ا ي: عشق را نمي ‌توان با پنهان كردن، پنهان كرد.
آلماني: خالي ترين ظرف ها بلندترين صداها را مي دهد.
لبناني: موي سر احمق هيچ ‌گاه سفيد نمي شود.
‌انگليسي: اسراف نكن، نيازمند خواهي شد.
امريكايي: پيروزي، يك قدم آن طرف تر از شكست است.
دانماركي: حسادت و حماقت هر دو، هم درجه هستند.
روسي: خوشبخت ها به ساعت نگاه نمي كنند.
مكزيكي: دانستن سواركاري، كافي نيست، بايد طرز افتادن را هم بدانيد.
 
M C L A R E N s u p e r S P O R T
چهارشنبه 7/4/1385 - 8:45
پسندیدم 0
UserName