تو بيا تا دلم نكرده پرواز گل گلدون من شكسته در باد تو بيا تا دلم نكرده فرياد
توسط : MCLAREN
تو بيا تا دلم نكرده پرواز
گل گلدون من شكسته در باد تو بيا تا دلم نكرده فرياد
گل شب بو ديگه شب بو نمي ده كي گل شب بو رو از شاخه چيده
گوشه آسمون شده رنگين كمون من مثل تاريكي تو مثل مهتاب
اگه باد از سر گل تو نگذره من مي رم گم مي شم تو جنگل خواب
گل گلدون من، ماه ايوون من از تو تنها شدم، چو ماهي از آب
گل هر آرزو، رفته از رنگ و بو من شدم رودخونه، دلم يه مرداب
آسمون آبي مي شه اما گل خورشيد رو شاخه هاي بيد دلش مي گيره
دره مهتابي مي شه اما گل مهتاب از بركه هاي آب بالا نمي ره
تو كه دست تكون مي دي به ستاره جون مي دي مي شكفه گل از گل باغ
وقتي چشمات هم مياد دو ستاره كم مياد مي سوزه شقايق از داغ
گل گلدون من، ماه ايوون من از تو تنها شدم، چو ماهي از آب
گل هر آرزو، رفته از رنگ و بو من شدم رودخونه، دلم يه مرداب
شنبه 6/3/1385 - 9:52
پسندیدم 0
UserName