كوچه ميعاد بي تو چون شب ها ديگر امشب آرامي ندارم در سكوت كوچه تو نيمه شب ره مي سپارم
توسط : MCLAREN

كوچه ميعاد بي تو چون شب ها ديگر امشب آرامي ندارم در سكوت كوچه تو نيمه شب ره مي سپارم آن زمان اين كوچه هر شب كوچه ميعاد ما بود بر لب ما تا سحرگه قصه فرداي ما بود اين زمان افكنده برما سايه، ديوار جدايي اي خدا آخر كجا رفت روزگار آشنايي اي كوير سينه من بوته هاي آتشت كو در شب سرد جدايي شعله هاي سركشت كو
شنبه 6/3/1385 - 9:50
پسندیدم 0
UserName