رسول مدني آهو ز تو آموخت هنگام دويدن رم كردن و ايستادن و واپس نگريدن
توسط : MCLAREN
رسول مدني
آهو ز تو آموخت هنگام دويدن
رم كردن و ايستادن و واپس نگريدن
پروانه زمن، شمع ز من، گل زمن آموخت
افروختن و سوختن و جامه دريدن
گل ز رخت آموخته نازك بدني را
بلبل ز تو آموخته شيرين سخني را
هر كس كه لب لعل تو را ديد به خود گفت
حقا كه چه خوش كنده عقيق يمني را
خياط ازل دوخته بر قامت زيبات
بر قد تو اين جامه ي سبز چمني را
از جامي بيچاره رساني سلامي
بر درگه دربار رسول مدني را
از عبدالرحمن جامي
شنبه 6/3/1385 - 9:48
پسندیدم 0
UserName