باشد! سكوت كن گل گندم! سكوت كن از ترس قصه سازي مردم سكوت كن باشد غرور من
توسط : MCLAREN
باشد! سكوت كن گل گندم! سكوت كن
از ترس قصه سازي مردم سكوت كن
باشد غرور من كه برايت عزيز نيست
بي هيچ زحمتي به تبسّم سكوت كن
از ياد برده اي نكند آن گذشته را؟
كوي بهشت، آن در هشتم؛ سكوت كن
اينجا ميان اين مه سردي كه حاكم است
ساعات و كوچه ها گم و من گم؛ سكوت كن
حوّا سقوط كرد و زمين نعره اي كشيد
امّا تو باز هم -گل گندم!- سكوت كن
سه شنبه 19/2/1385 - 0:3
پسندیدم 0
UserName