شبي شبي پرسيدمش با بي قراري به غير از من كسي را دوست داري دو چ
توسط : MCLAREN
شبي
شبي پرسيدمش با بي قراري به غير از من كسي را دوست داري دو چشمش از خجالت بر هم افتاد ميان گريه هايش گفت آري به دل گفتم كه يارم مهربان است كه اين گونه سراغ دلربان است دلم آوازه دادش ناگهاني رخش با من دلش با ديگران است درخت غم در وجودم كرده ريشه به درگاه خدا نالم هميشه جوانان قدر يكديگر بدانيد اجل سنگ است و آدم مثل شيشه
دوشنبه 18/2/1385 - 1:8
پسندیدم 2
UserName