آنگاه كه با دستانت واژه ي عشق را برقلبم نوشتي سواد نداشتم، اما به دستانت اعتم
توسط : MCLAREN
آنگاه كه با دستانت واژه ي عشق را برقلبم نوشتي سواد نداشتم،
اما به دستانت اعتماد داشتم.
حال سواد دارم اما ديگر به چشمان خود اعتماد ندارم .
دوشنبه 18/2/1385 - 1:8
پسندیدم 0
UserName