در نـگـاه مـن نـم خـون است بـر زبـان من همـه آتـش فـرصتي مرا كه بـريـزم در گلـوي زمـزمـ
توسط : MCLAREN
در نـگـاه مـن نـم خـون است بـر زبـان من همـه آتـش فـرصتي مرا كه بـريـزم در گلـوي زمـزمـه آتـش گفتم از كتاب محــرم غير اشك و خـون چه بخـوانـد، تا به رازتان برســــد دل؟ گفـت بي مـقـدمـــه: آتــش بعداز آن كه پيكر خورشيد قطره قطره نقش زمين شد سهـم قـمـريـان حـرم بــود در غـبـار و همهـمـه آتـش تـا هميشه مـانـده بـه ذهـنـش راز آن دو دسـت وفـادار جـاي آه و نــالـه بلـنــد اسـت از نـگـاه عـلـقـمـه آتـش كـوفـه اي وفـاي دروغيـن ! تـا هـمـيشه كوفـه بـمانـي هــم نـوا شــدي كـه بـبــارد بــر حـريـم فـاطـمـه آتـش آه از آن دمـي كـه تــو را هـم بـا سـر آمـدان شـقـاوت مـي كـشد به مظلـمه دوزخ مي بــرد به محكمه آتـش بــه هــواي آن كـه بــنــالـد در عـزاي ايــل شـــقـايــق تـار و پـود مـن هــمه نـي شد ني نـواي من هـمه آتش
دوشنبه 18/2/1385 - 1:7
پسندیدم 0
UserName