تنگه غروب هواي تو تنگه غروب صداي تو تنگه غروب راه افتادم دنبال رد
توسط : MCLAREN
تنگه غروب هواي تو
تنگه غروب صداي تو
تنگه غروب راه افتادم
دنبال رد پاي تو
تنگه غروب هواي تو
تنگه غروب صداي تو
تنگه غروب راه افتادم
دنبال رد پاي تو
همه جا رو گشتم از تو
ردپايي نيست كه نيست
هيچ كجايي يه نشوني
يا صدايي نيست كه نيست
چشام به راه جاده ها
سواره ها پياده ها
ميرفتن و ميومدن
اما نبودن گل من
چشام به راه جاده ها
سواره ها پياده ها
ميرفتن و ميومدن
اما نبودن گل من
همه جا رو گشتم از تو
ردپايي نيست كه نيست
هيچ كجايي يه نشوني
يا صدايي نيست كه نيست
از همه جا رفته بودي
بي اعتنا رفته بودي
من موندم و خيابونا
پرسه زدن تو ميدونا
به هر كسي مي رسيدم
نشونيتو مي پرسيدم
تو كوچه ها و خونه ها
بودم مث ديوونه ها
عكستو از دور مي ديدم
دنبال تو مي دويدم
مي رسيدم جات خالي بود
سايه تو خيالي بود
همه جا رو گشتم از تو
ردپايي نيست كه نيست
هيچ كجايي يه نشوني
يا صدايي نيست كه نيست
تنگ غروب هواي تو
تنگ غروب صداي تو
يکشنبه 17/2/1385 - 0:5
پسندیدم 2
UserName