آرزوهاي شعاري شوق پرواز مجازي، بالهاي استعاري لحظه هاي كاغذي را،
توسط : MCLAREN
 آرزوهاي شعاري شوق پرواز مجازي،
بالهاي استعاري لحظه هاي كاغذي را،
روز و شب تكرار كردن خاطرات بايگاني،
زندگي هاي اداري آفتاب زرد و غمگين،
پله هاي رو به پايين سقفهاي سرد و سنگين،
آسمانهاي اجاري با نگاهي سر شكسته،
چشم هايي پينه بسته خسته از درهاي بسته،
خسته از چشم انتظار ي صندلي هاي خميده،
ميزهاي صف كشيده خنده هاي لب پريده،
گريه هاي اختياري عصر جدول هاي خالي،
پارك هاي اين حوالي پرسه هاي بي خيالي،
نيمكت هاي خماري رو نوشت روزها را،
روي هم سنجاق كردم: شنبه هاي بي پناهي،
جمعه هاي بي قراري عاقبت پرونده ام را،
با غبار آرزوها خاك خواهد بست روزي،
باد خواهد برد باري روي ميز خالي من،
صفحه ي باز حوادث در ستون تسليتها،
نامي از ما يادگاري
شنبه 16/2/1385 - 1:11
پسندیدم 0
UserName