باسمه تعالي به نام خداوند خورشيد و ماه *********************** كه دل را به نامش خرد
توسط :
باسمه تعالي
به نام خداوند خورشيد و ماه *********************** كه دل را به نامش خرد داد راه
سه شنبه 20/3/1382 - 19:11
پسندیدم 0
UserName