زندگي در صدف خويش گهر ساختن است دردل شعله فرو رفتن و بگداختن است مذهب زنده دلان خواب و ف
زندگي در صدف خويش گهر ساختن است دردل شعله فرو رفتن و بگداختن است
مذهب زنده دلان خواب و فراموشي نيست از همين خاك جهان دگري ساختن است
گل آفتابگردون
سه شنبه 20/3/1382 - 15:43
پسندیدم 0
UserName