آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند. (امام خميني ره)
توسط : praiser
آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند. (امام خميني ره)
پنج شنبه 15/3/1382 - 21:41
پسندیدم 0
UserName