چگونه تو را فراموش كنم وقتي در آينه چشم هايت خودم را ديدم؟ چگونه لبخندت را فراموش كنم وقتي در لبخ
توسط : MCLAREN
چگونه تو را فراموش كنم وقتي در آينه چشم هايت خودم را ديدم؟
چگونه لبخندت را فراموش كنم وقتي در لبخندت طعم مهرباني پيدا بود؟
چگونه رهايت كنم وقتي من توام و تو مني وقتي يك روحيم در دوتن؟
كاش فرياد چشم هايم را ميخواندند كه در سكوت سينه ام فرياد تو و در بلور اشك من ياد تو هست
كاش ميدانستند تو در هر ذره براي مني پيدا و در هر ذره قطره دريايي
تو جاري هستي مثل رودي از چشمه چشم هايم
براي جستجويت كدامين كوچه را در نوردم
در حالي كه تو براي من در همه جا موج ميزني
M C L A R E N R I N G S P O R T 2 0 0 6

يکشنبه 24/7/1384 - 12:53
پسندیدم 0
UserName