شعری از خواجوی کرمانی
توسط : erkmid

پیش صاحبنظران ملک سلیمان باد است         بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است

خیمه انس مزن بر در این کهنه رباط          که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است

دل بر ایت پیرزن عشوه گر دهر مبند          کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است 

شنبه 23/7/1384 - 19:8
پسندیدم 0
UserName