اگه از من تو بپرسي رنگه عاشقي چه رنگه من ميگم رنگش سياهه اما باز واسم قشنگه تو هموني كه ميگفت
توسط : MCLAREN
اگه از من تو بپرسي رنگه عاشقي چه رنگه
من ميگم رنگش سياهه اما باز واسم قشنگه
تو هموني كه ميگفتي هميشه پيشم ميموني
چرا قلبمو شكستي چرا از من گريزوني
باور نداره قلبم وقت وداع رسيده
انگار كه غم آتشي بر پيكرم كشيده
دونه دونه روي ناودون قطره هاي سرد بارون
بي تو اما يه كويرم تو نباشي من ميميرم
قطره قطره چكه چكه اشك آسمون مي باره
گله دارم از خداوند اگه باز تو رو نياره
دونه دونه قطره قطره چكه چكه ذره ذره
توي خوابم نميديدم كه يه روز از تو جدا شم
چرا قسمت من اين بودكه گرفتار تو باشم
نمي دوني كه جداييت واسه من معني درده
خونه بي تو مثله زندون خونه بي تو سرده سرده
باور نداره قلبم وقت وداع رسيده
انگار كه غم آتشي بر پيكرم كشيده
دونه دونه روي ناودون قطره هاي سرد بارون
بي تو اما يه كويرم تو نباشي من ميميرم
قطره قطره چكه چكه اشك آسمون مي باره
گله دارم از خداوند اگه باز تو رو نياره
دونه دونه قطره قطره چكه چكه ذره ذره
M C L A R E N R I N G S P O R T 2 0 0 6
شنبه 23/7/1384 - 11:16
پسندیدم 0
UserName