مهديا اگر بيايي از سفر، خانه را پر از ترانه مي كنم از لب شكوفه خنده مي خرم، غصه
توسط : MCLAREN
مهديا اگر بيايي از سفر، خانه را پر از ترانه مي كنم

از لب شكوفه خنده مي خرم، غصه را زدل روانه مي كنم

مهديا اگر بيايي از سفر، در دلم اميد خانه مي كند

باز گيسوان سبز بيد را، باد رهگذار شانه مي كند
مهديا اگر بيايي از سفر، باغ را تو جاودانه مي كني

با كمان هفت رنگ و آذرخش، قلب غصه را نشانه مي كني

مهديا اگر بيايي از سفر ................. .
سه شنبه 29/6/1384 - 0:20
پسندیدم 0
UserName