ترجمه دعاي عهدنامه ((ازحضرت صادق عليه السلام منقول است هركه چهل صباح اين عهدرا)) بخواندازياوران ا
توسط : سمانه.م
ترجمه دعاي عهدنامه
((ازحضرت صادق عليه السلام منقول است هركه چهل صباح اين عهدرا))
بخواندازياوران امام زمان باشدواگرپيش ازظهورآنحضرت بميردخدا او را ازقبر
بيرون آوردكه درخدمت آنحضرت باشدوحق تعالي به هركلمه هزارحسنه اورا
كرامت فرمايدوهزارگناه از او محوكندوآن عهد اين است:
خدايااي پروردگارنوربزرگ و پروردگاركرسي بلندوپروردگاردرياي خروشان و
فرستنده تورات و انجيل و زبور و پروردگارسايه و بادگرم و نازل كننده قرآن
بزرگ و پروردگارفرشتگان مقرب و پيامبران و رسولان.خداوندا من ازتو
ميخواهم به آبروي گراميت و به نورچهره نورانيت و ملك ديرينه ات اي زنده
پايدارازتوميخواهم به نامت كه آسمانهاوزمين به آن ميتابندوبه نامت كه
اصلاح شوندبه آن اولينها و آخرينها اي زنده قبل ازهرزنده اي و اي زنده بعد
ازهر زنده اي و اي زنده آنگاه كه هيچ زنده اي نباشداي زنده كننده مردگان
واي ميراننده زندگان،اي زنده اي كه معبودي جزتونيست.خدايا برسان
مولاي ما امام هادي مهدي قائم به امرت صلوات خدابر او و بر پدران
پاكش ازهمه مؤمنين و مؤمنات درمشرق زمين و مغرب آن درباديه و كوه و
بيابان و دريا و ازمن و از والدينم ازصلوات به وزن عرش خدا و مركب
كلماتش و آنچه علمش بشماردوكتابش آن رافرا گيرد.خداوندامن تازه
ميكنم بااودربامداد امروز و تازنده ام در روزگارانم پيمان و تعهد و بيعت اورادر
گردنم و هرگز از آن برنگردم و دست نكشم.
خداياقراربده مرا ازياران و همكاران او و كمك كارانش و دفاع كنندگان ازاو و
شتابندگان بسوي او دربرآمدن جوائجش و فرمانبري ازاوامر او و ازحمايت
_كنندگان از او و پيشي گيرندگان در ارادت ورزيدن به او و شهادت طلبان در
ركابش.خدايا اگربين من و او مرگ كه آنرابراي بندگانت حتمي و مقرر
داشته اي حائل شدبيرون آور مرا ازقبرم درحاليكه كفن خود رابركمربسته باشم و باشمشيركشيده و نيزه افراشته دعوت داعي حق راكه متوجه شهرنشين و باديه نشين است اجابت كنم.خدايا بمن بنما آن چهره ارجمند و پيشاني درخشان پسنديده راوديده مرا به ديدارش سرمه كش و تعجيل كن درفرج او وآسان كن ظهورش را و وسعت ده راهش را و مرابه راه اوببر و نافذ كن امرش را و محكم كن پشتش را و شهرهاي خود را به اوآباد كن و زنده كن به او بندگانت رازيراكه تو گفتي و گفتارت درست است كه پديدشد فساددرخشكي و دريابه آنچه كسب كرد دستان مردم.پس پديد كن خدايابراي ما ولي خويش و زاده دخترپيامبرت را،آنكه همنام پيامبرت ميباشدتاآنكه به چيزي ازباطل دست نيابدمگرآنكه آنرا بدرد و پابرجاكند حق را و محققش سازدوقرارده خدايا پناهگاهي براي بندگان ستمديده ات و ياوري براي آنكه ياوري برايش يافت نشودجزتو و تازه كننده اي براي احكام معطل شده ازكتابت و مطالب استحكام بخش ازآنچه ازشعائر دينت وارد شده و نيزازسنتهاي پيامبرت صلي الله عليه و آله و قرارده خداوندا اورا ازآنان كه نگاه داشتي ازهريورش متجاوزان و خداونداپيامبرت محمدصلي الله عليه و آله راشادكن بديدار او و هركه دعوت واراپيروي كرد و رحم كن بيچارگي ماراپس ازاو.خدايابرطرف كن اين گرفتاري را ازاين امت بحضوراو و تعجيل كن براي مادرظهورش زيراآنرا دورميدانندوماآن رانزديك ميدانيم،به رحمت خوداي مهربانترين مهربانان.
يکشنبه 27/6/1384 - 2:2
پسندیدم 0
UserName