تقديم با هر آنچه عشق و پاكي كه مي شناسيد. تلاشي پرشكوه و شهامت و پس از آن ٫ پرواز و ره
توسط : دوست
تقديم با هر آنچه عشق و پاكي كه مي شناسيد.تلاشي پرشكوه و شهامت و پس از آن ٫ پرواز و رهايي

آرميدن در جهاني سرشار نور و آرامش و پاكي

و آزادي از هر آنچه كه پاي پوياي راهشان را بسته بود

تلاشي براي زندگي به بهاي زندگي ....مي دونم پرنده مردني ست اما اين خاطره ي پروازه كه مهمه! همه ي پرنده ها يه روز بايد به يه ديار دور سفر كنند اما كوچي چنين زيبا و شاعرانه هميشه اتفاق نمي افته.

پس از اونهمه تلاش دلم نمي ياد بگم موفق نشدند چون فكر مي كنم درسي ارزشمند به همه ي ما آموختند و چهره ي شاد و مهربانشون و چشماني را كه اميد و اطمينان و عظمت درشون موج مي زد ٫ در ذهن همه ي ما جاويدان كردند.

صورت خندانشون از يادم نمي ره....

****

افتاد

زان سان كه برگ ٫ آن اتفاق زرد مي افتد.

افتاد

زان سان كه مرگ ٫ آن اتفاق سرد مي افتد.

اما او

سبز بود و گرم كه افتاد... (قيصر امين پور)
نوشته شده توسط نگاه آشناپنج شنبه 19/4/1382 - 15:22
پسندیدم 0
UserName