کد: 930031

پرسش

1.کلیه واکنش های مربوطه به تهیه متا پر یدات پتاسیم را بنویسید و به طریق نیم پیلی موازنه کنید.

پاسخ

با سلام

واکنش مربوط به تهیه متا پریدات پتاسیم بسته به روشی دارد که از آن استفاده می شود. در محلولهای آبی اسید پریدیک به صورت H5IO6 وجود دارد.بخش قابل توجهی از آنیونهای یک ظرفیتی منفی، آب از دست داده و به شکل متا، یعنی IO4- در می آید.

در یک روش متاپریدات پتاسیم با استفاده از یدات پتاسیم، پرسولفات پتاسیم، هیدروکسید پتاسیم و نیتریک اسید غلیظ با انجام واکنش زیر به دست می آید:

2Na + IO-3 + OCl- + OH- + H2O ---> Na2H3IO6 + Cl


پیروز و سربلند باشید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : پنج شنبه 26/8/1390 | پاسخ : جمعه 27/8/1390 | پیش دانشگاهی | نا مشخص | 21 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 179 بار

تگ ها :

UserName
x