کد: 70686

پرسش

از عشق بگو

پاسخ

عشق شوری در نهاد ما نهاد // جان ما در بوته سودا نهاد // گفت و گویی در زبان ما فكند // جست و جویی در درون ما نهاد // داستان دلبران آغاز كرد // آرزویی در دل شیدا نهاد // قصه خوبان به نوعی بازگفت // آتشی در پیر و در برنا نهاد // عقل مجنون در كف لیلی سپرد // جان وامق بر لب عذرا نهاد // بهر آشوب دل سودائیان // خال فتنه بر رخ زیبا نهاد // از پی برگ و نوای بلبلان // رنگ و بویی در گل رعنا نهاد // فتنه ای انگیخت شوری درفكند // در سرا و شهر ما چون پا نهاد ...

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : يکشنبه 14/4/1383 | پاسخ : شنبه 17/5/1383 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName