کد: 68208

پرسش

در بخش هنری از فن وهنر گرافیك ویا ارتباط
تصویری مطلبی نیامده است مزید امتنان
خواهد بود كه این مسئله مورد توجه قرار گیرد با تشكر سید منصور مجد كارشناس
سازمان تبلیغات استان تهران

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : چهارشنبه 27/3/1383 | پاسخ : چهارشنبه 27/3/1383 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName