کد: 641023

پرسش

من کمی اطلاعات در مورد مواد دیا مغناطیس نیاز داردم البته من به سایت رشد هم سر زدم و به اطلاعات دیگری نیازمندم.
با تشکر

پاسخ

با سلام و عرض معذرت به علت تاخیر در پاسخ گویی

همه مواد از اتم تشکیل شده اند و هر اتم شامل الکترونهای در حال حرکت است، این مدارهای الکترونی که هر یک به یک تک اتم محدود است جریانهای اتمی نام دارند. بنابراین محیط مادی از طریق همین جریانهای اتمی، بر روی میدان مغناطیسی تاثیر می گذارد. اثر این جریانهای اتمی را می توان به صورت گشتاور دوقطبی در نظر گرفت و یک کمیت برداری ماکروسکوپی به نام مغناطش M به آن نسبت داد. چون محیطهای مادی میدان مغناطیسی را تغییر می دهند، کمیت دیگری به نام شدت مغناطیسی H تعریف می شود که با میدان مغناطیسی B به صورت زیر رابطه دارد.μ ضریب تراوایی مغناطیسی نامیده می شود Xm پذیرفتاری مغناطیسی و μ0 ضریب تراوایی خلا نام دارد. برای موادپارامغناطیس Xm مثبت است و این مواد باعث تقویت میدان مغناطیسی می شوند. در مواد دیامغناطیس Xm برابر مقداری منفی است که باعث می شوند میدان مغناطیسی تضعیف شود و Xm برای خلا صفر است.

مواد دیامغناطیس موادی هستند كه اگر در میدان مغناطیسی قرار بگیرند از آهنربا دفع می شوند. در این مواد برآیند گشتاور دو قطبی مغناطیسی صفر است و در واقع فاقد دوقطبی ذاتی هستند و هنگامی كه در میدان مغناطیسی قرار می گیرند، گشتاور دو قطبی در آن ها القا می شود اما جهت این دوقطبی های القا شده بر خلاف جهت میدان مغناطیسی خارجی می باشد و این امر باعث می شود كه ماده دیامغناطیس از میدان مغناطیسی دفع شود. البته این خاصیت در تمام مواد وجود دارد، و هنگامی این خاصیت در مواد ظاهر می شود كه خاصیت پارامغناطیسی آن ها ضعیف باشد.مانند: بیسموت.
برای درک بهتر مطلب می توانید به کتابهای الکترومغناطیس دانشگاهی مراجعه کنید.

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : جمعه 14/1/1388 | پاسخ : شنبه 22/1/1388 | دبیرستان | دبيرستان | 17 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 49 بار

تگ ها :

UserName