کد: 62959

پرسش

لطفادرباره رشته های كشوری وغیركشوری
توضیح دهید.

پاسخ

رشته هاى كشورى رشته هاىى هستند كه از رتبه كشورى پذىرش گرفته و ظرفىتشان تكمىل مى شود. اما غىر كشورى ها مثل منطقه اى و... از طرق دىگر دانشجو مى پذىرند.

مشاور : آقاصالح | پرسش : شنبه 19/2/1383 | پاسخ : شنبه 19/2/1383 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName