کد: 61365

پرسش

بازتاب نور

پاسخ

سوال شما كلی است . لطفا كامل تر بیان كنید . هنگامی كه نور به سطحی مانند آینه برخورد می كند با همان زاویه تابش بازتاب می شود . آیا همین قدر توضیح كافی است ؟ سوال خود را به صورت كامل عنوان نمایید تا من متوجه منظور شما بشوم

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 9/2/1383 | پاسخ : پنج شنبه 10/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName