کد: 61077

پرسش

چگونگی بازتاب نور

پاسخ

سوال شما كلی است . لطفا كامل تر بیان كنید .
هنگامی كه نور به سطحی مانند آینه برخورد می كند با همان زاویه تابش بازتاب می شود .
آیا همین قدر توضیح كافی است ؟
سوال خود را به صورت كامل عنوان نمایید تا من متوجه منظور شما بشوم

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : سه شنبه 8/2/1383 | پاسخ : چهارشنبه 9/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 29 بار

تگ ها :

UserName