کد: 579553

پرسش

با سلام و خسته نباشید چند سوال از شما داشتم اگر امکان دار د تا فردا جواب دهید ممنون
1) اگر امکان دار نحوه محاسبه ه ی انرزی دورانی را توضیح دهید ممنون(کامل)
2) اگر دو جسم داشته باشیم مایه یا جامد ار دما ی آنها θ باشد و جرم هر دوی آنها m
C1> c2 باشد C₁ و ₂ C و C₁ظرفیت گرمایی ویژه آنها باشد
و( اگر هردوی آنها نسبت به یک دمای معین مانند 0 درجه ی سیلسیوس سنجیده شوندتا برای مقایسه انرژی گرمایی آنها یک مبدا گرمایی در نظر بگیریم)
در این صورت آیا می توان گفت که تغیرات آنرژی گرامایی آنهابرابر Q= ∆Cm θ ∆ است؟ چرا؟ لطفا کامل توضیح دهید خیییلی ممنون
3 )اگر یک ماده داشته باشیم (مانند آب) و قتی که از حالت جامد به حالت گاز شکل آنها می رویم روند تفییرات C چگونه است وچرا در حالت جامد C کمتر از حالت مایع است و در حالت گازی اگر اشتباه نکنم C بین C جامد و مایع است (C =ظرفیت گرمایی ویژه) آیا برای ماده و یا عناصر دیگر مانند مس و .... همین نتیجه ای که گفتم که اگر اشتباه نباشد را گرفت ؟ چرا؟
لطفا کامل و گویا بلند توضیح دهید ممنون ن ن ن ن ن
4 )آیا سرعت الکترون در لایه های مختلف دقیقا ثابت است چرا و با تغییر لا یه (نزدیک به هسته تا دور) سرعت الکترون چگومنه تغییر می کند؟
5 ) با توجه به فرمول انرژی گرمایی گاز یا مقدار گرمایی که به یک گاز در حجم یا فشار ٍابت به یک گاز میدهیم و برابر است با
n.Cmv∆T = Q
و Cmv =R 2/3 برای گاز های تک اتمی و برای دو و سه اتمی هرکدام به ترتیب یک واحد نسبت
به قبلی افزایش می یابند این 2/3 و 2/5 و 2/7 از کجا و چرا می آیند چرا فقط نمی نویسیم R
6 ) آیا ظرف گرمایی ویژه ی آبا دقیقا در دماهای مختلف ثابت است چرا و اگر نیست روند تغییزات آن در دما های مختلف چگونه است؟

پاسخ

1. انرژی جنبشی دورانی از ربطه k=(1/2)Iω2 بدست می آید. در این رابطه ω سرعت زاویه ای جسم و I ممان اینرسی آن می باشد.
2. تغییرات انرژی گرمایی هر جسم از رابطه Q=mcΔθ بدست می آید. پاسخ این سوال را در فایل پیوست مشاهده کنید
5. مقدار اعدادی که بیان کردید به طور تجربی به دست آمده اند. مثلا مقدار گرمای مشخصی را به جرم مشخصی از یک گاز تک اتمی در حجم یا فشار ثابت داده اند و مقدار ظرفیت گرمایی آن را محاسبه کرده اند و اعداد فوق به طور تقریبی به دست آمده اند. شما برای اطمینان می توانید به جدول 1-1 کتاب فیزیک مراجعه کنید و با تقسیم اعداد آن بر R مقادیر آن را به طور ضریبی از R مشخص کنید که همان ضرایب، بدست می آیند. نوشتن این اعداد به صورت ضرایبی از R کاملا قراردادی است و می توانیم برحسب هر ضریب دیگری بنویسیم فقط باید به واحد(دیمانسیون) آن ضریب هم توجه داشت.
6. ظرفیت گرمایی ویژه هر ماده ای از خصوصیات آن ماده است و در همه دماها یکسان است و فقط وقتی که از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود (مثلا جامد به مایع) ظرفیت گرمایی تغییر می کند. برای مثال ظرفیت گرمایی ویژه آب برابر 4200 ژول بر کیلوگرم درجه کلوین و ظرفیت گرمایی ویژه یخ برابر 2100 ژول بر کیلوگرم درجه کلوین است


لطفا سوالات خود را جداگانه مطرح نمایید
با آرزوی موفقیت

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : دوشنبه 4/9/1387 | پاسخ : شنبه 9/9/1387 | دبیرستان | نا مشخص | 17 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName