کد: 552913

پرسش

تعریف خواص شیمیایی والکتریکی را خیلی خیلی سریع با مثال میخواهم مرسی

پاسخ

خواص شیمیایی آن ویژگیهایی از یک ماده است که در واکنش شیمیایی با دیگر مواد دارای اهمیت است. مثلا از کدام دسته از مواد محسوب می شود، معدنی است یا آلی؟ الکل است یا اسید یا باز؟ و مقدار اسیدی یا بازی بودن ماده ، تعداد الکترونهای آزاد آن و...
خواص الکتریکی هم آن خواصی است که در جذب یا عبور الکترون ها خود را نمایان می سازد. مثلا جسم رسانا است یا نارسانا، رسانایی آن در چه حد است، مقاومت آن در برابر جریان چگونه است. اگر دارای بار الکتریکی است این بار مثبت است یا منفی و مقدار بار آن چقدر است.
در ضمن پاسخ خواص شیمیایی را از مشاور محترم شیمی هم می توانی بطور کامل تر دریافت نمایی.
سربلند باشید.

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : چهارشنبه 1/8/1387 | پاسخ : يکشنبه 5/8/1387 | دبیرستان | دبيرستان | 14 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 59 بار

تگ ها :

UserName