کد: 52643

پرسش

در مقابل چشمه نقطه ای نور به فاصله cm20(p )جسم كدری به مساحت 50 سانتیمتر مربّع قرار دارد اگر این جسم به صورت قرص بوده و فاصله اش از پرده cm 50(q )باشد محاسبه كنید:مساحت سایه و قطر وشعاع آن را؟
رابطه ای به دست آورید كه مساحت قرص جسم باqوp در فرمول مربوط سازد؟

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 17/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 18/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName