کد: 52541

پرسش

لطفا توضیحاتی تا حد ممكن كامل در باره پیوند داتیو ارایه فرمایید . با تشكر

پاسخ

پیوند داتیو نوعی پیوند كووالانسی است، جز اینكه در پیوند كووالانسی ساده‌ دو جانبه الكترونهای شركت كننده در پیوند از طریق دو هر اتم تامین می‌شود ولی در پیوند كووالانسی ساده یك جانبه الكترونهای شركت كننده در پیوند توسط یكی از اتمها تامین می‌شود. در واقع پس از تشكیل پیوند، تفاوتی بین پیوند كووالانسی دو‌جانبه و داتیو نمی‌توان قائل شد. تنها برای تمایز این دو از هم یك بار قراردادی بر روی اتمهای پیوند داتیو می‌گذارند و در واقع این اتمها باردار نیستند. علامت مثبت بار قراردادی اتم دهنده‌ی جفت الكترون و علامت منفی بار قراردادی اتم گیرنده جفت الكترون است.
به عنوان مثال در مولكول PCl6- پنج تا از كلرها به وسیله‌ی پیوند كووالانسی به اتم فسفر متصل می‌شوند، . در تركیب PCl5 از هیبرید sp3d استفاده می‌شود. به این ترتیب كه یكی از الكترونهای اوربیتال sبرای تشكیل هیبرید فوق وارد اوربیتال dمی‌شود و درنتیجه با احتساب سه اوربیتال نیمه‌پر p تعداد اوربیتالهای نیمه‌پر ، پنج عدد می‌شود كه هر كدام با یك اوربیتال نیمه‌پر اتم كلر پیوند كووالانسی برقرار می‌كنند. اما در مولكول هگزا كلرید فسفر یك بار منفی PCl6- ، دیگر اتم فسفر اوربیتال نیمه‌پر ندارد و حال كه فسفر می‌خواهد با یك اتم كلر منفی پیوند برقرار نماید، پیوند داتیو ایجاد می‌شود كه در آن یك یون منفی كلر دارای یك اوربیتال پر با یك اوربیتال dخالی فسفر پیوند داتیو برقرار می‌كند.
پیوند آخر یا همان پیوند داتیو از نظر طول پیوند و قدرت پیوند و .. هیچ تفاوتی با پیوندهای كووالانسی ندارد. بار منفی مولكول هم روی كل مولكول است و اینطور نیست كه پیوند داتیو قطبی باشد و كلر منفی باشد، بلكه بار منفی روی كل مولكول است.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : شنبه 16/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 17/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName