کد: 525048

پرسش

مجموعه اعداد صحیح مثبت با مجموعه اعداد صحیح نا منفی چه فرقی دارد.

پاسخ

اعداد صحیح مثبت و اعداد صحیح نامنفی با هم تفاوتی ندارند. مگر صفر را عددی نه مثبت نه منفی تعریف کنیم که در این صورت صفر جزو اعداد صحیح نامنفی خواهد بود و جزو اعداد صحیح مثبت قرار نمی گیرد.
موفق باشید

مشاور : آقای سرمدي | پرسش : پنج شنبه 10/5/1387 | پاسخ : جمعه 11/5/1387 | دبیرستان | نا مشخص | 17 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 2142 بار

تگ ها :

UserName