کد: 52269

پرسش

من می خواستم كمی در مورد همجنسبازی و جایگاه ان در اسلام بدانم .

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست عزیز!
اسلام راه سالم برای ارضای غریزه جنسی را، ازدواج دانسته، و این را در فطرت انسان نیز قرار داده است.
لذا هر كه از این مسیر منحرف شود و میل به همجنس بیاورد، او در واقع فطرت خویش را نادیده گرفته، و برخلاف طبیعت و سرشت باطنی خویش، به دنبال هوی و هوس شیطانی رفته است. این میل ناسالم و تباهی باطنی، در ابتدا به اختیار بوده، و شاید در ادامه غیراختیاری بشود.
اسلام و قرآن كریم به شدت با این انحراف جنسی برخورد می كند؛ كما اینكه داستان قوم لوط و عذاب الهی نسبت به آنها را در قرآن كریم برای هشدار و برحذر داشتن انسانها از این انحرافات بیان نموده است.
بنابراین از نظر اسلام، همجنس گرایی بطور مسلم یك بیماری و رذیله اخلاقی است، و به دنبال خود، مفاسد اخلاقی و اجتماعی بسیار زیادی دارد؛ و لذا ممنوع و حرام است.
همانطور كه گذشت، مقدمات این گونه امیال و عادات زشت با سوء اختیار انسان آغاز می شود و كم كم به صورت عادت درمی آید؛ و لذا از ابتدا نباید به القائات شیطان گوش فراداد؛ و اگر خدای ناكرده این میل بوجود آمد، می بایست برای رفع آن مدتی ریاضت كشید و با همت و تصمیم جدی، خود را در برابر این میل غلط نگه داشت تا كم كم از همان راهی كه این انحراف در وجود انسانی جای گرفته، از وجود او خارج شود.
با این توضیحات باید گفت انسان شناسی اسلامی می گوید همه انسانها بر فطرت آفریده شده اند، و هر نوع كج روی و انحراف فطری ناشی از عملكرد غلط خود اوست، و با رعایت تقوا و خودنگهداری می توان دوباره به فطرت سالم بازگشت.
پیروز باشید.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : پنج شنبه 14/12/1382 | پاسخ : جمعه 22/12/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName