کد: 52229

پرسش

نام و علایم 20 اسید قوی و ضعیف و باز

پاسخ

اسید قوی: سولفوریک- نیتریک- کلریدریک- فلئوریک- بنزوئیک
اسید ضعیف: کربنیک- استیک- کلریک
باز قوی: آمونیاک- هیدروکسید سدیم- هیدروکسید لیتیم و کلسیم
باز ضعیف: هیروکسید پتاسیم- هیدروکسید سلنیم

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : پنج شنبه 14/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/3/1383 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName