کد: 51660

پرسش

با سلام
1)از بین 8 نفر قبول شدگان المپیاد 3 نفر به تصادف انتخاب می كنیم تعداد عضو های پیشامدی را كه در آن فرد مورد نظر از بین آنها انتخاب شده باشند چقدر است؟
2)احتمال آنكه در یك عدد 5 رقمی طبیعی لااقل 2 رقم تكراری وجود داشته باشد چقدر است؟ (لطفا با توضیح)
3) دوعدد به تصادف و با جایگذاری از بین اعداد 6،...،1،2 انتخاب می كنیم احتمال آنكه هر دو عدد فرد و جمعشان 8 شود چقدر است؟(لطفا با توضیح)
4)ظرف (1)شامل دو مهره ی سفید و چهار مهره ی قرمز و ظرف(2) شامل یك مهره ی سفید و یك مهره ی قرمز است .یك مهره به تصادف از ظرف (1) انتخاب كرده و در ظرف
(2) قرار می دهیم و بعد از ظرف (2) یك مهره به تصادف انتخاب می كنیم .حساب كنید احتمال اینكه مهره ی جابجا شده سفید باشد در صورتیكه بدانیم مهره ی انتخاب شده از ظرف (2) سفید است.

پاسخ

(به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.)

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : دوشنبه 11/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 17/1/1383 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName