کد: 51584

پرسش

فتو سیستم های 1و2 چیست؟و لطفا اجزای تشكیل دهنده آنرا توضیح دهید.
با تشكر

پاسخ

محل به دام انداختن انرژی نورانی خورشید است در هر فتوسیستم كلروفیل a مركز واكنش است و بقیه رنگریزهها انرژی را گرفته و به كلروفیل a انتقال میدهند .فتوسیستم1 با طول موج 700nm و فتوسیستم2 با طول موج680nm عمل میكنند.

مشاور : خانم كريمي | پرسش : دوشنبه 11/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 17/12/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 162 بار

تگ ها :

UserName