کد: 51421

پرسش

26 به توان ایكس منهای 24 به توان ایكس برابر است با ایكس . ایكس را پیدا كنید

پاسخ

(به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.)

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : يکشنبه 10/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 12/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName