کد: 50987

پرسش

3نفرازیك نانوایی3 عددنان میخرند.درنتیجه3ضربدر33برابراست با99.كلا99تومان.وقتی شاگرد مغازه ای كه نانهارابه این سه نفرفروخته است پول را نزد صاحب مغازه میبرد
او میگوید كه5تومان اضافی است.پس5تومان
از این99تومان رابه شاگرد میدهدتااوآنرابه آن
سه نفر دهد.اماشاگرد2تومان را برای خودبرمیداردو3تومان دیگررا نفری 1تومان به
آن سه نفر میدهد.در نتیجه آن3نفر هركدام
1تومان از آن 33تومان خودراپس گرفته اندو در
واقع هر نان برایشان 32تومان افتاده است.اگر
بنویسیم( 96=32ضربدر3)و(96+آن 2تومانی
كه درجیب شاگرد است)جواب میشود98.
#پس 1تومان دیگر آن چه شده است؟#

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود، جواب را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 7/12/1382 | پاسخ : شنبه 9/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName