کد: 48488

پرسش

ثابت جهانی گرانش چیست؟
چرا نیروی گرانشی بین دوجسم وجود دارد؟

پاسخ

این عدد همان ضریب ثابت ، در رابطه معروف نیوتن یعنی قانون جهانی گرانش است .این ضریب كه یك عدد ثابت است اولین بار توسط كاوندیش محاسبه شد .
در خصوص علت بعضی از قوانین در طبیعت هنوز علم به یك جواب قطعی نرسیده است . مثلا قانون گرانش توسط نیوتن برای توصیف حركات زمین و سیارات ارائه شد . اما فیزیك جدید و انیشتین(نظریه نسبیت) در این خصوص نظرات و فرضیه های دیگری دارند .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : شنبه 18/11/1382 | پاسخ : جمعه 24/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 100 بار

تگ ها :

UserName