کد: 412891

پرسش

اصتلاح (Give it the rest) یعنی چه؟

پاسخ

با سلام
دوست گرامی

Give it the rest

br.spoken ) : use to tell sb. to stop talking about sth.beacuse they are annoying you .


بریتیش ) : منع صحبت کردن کسی درباره چیزی به این دلیل که شما را آزار میدهد .
give it a rest

inf) : to stop doing sth . for a while

موفق باشید

مشاور : خانم شريف | پرسش : شنبه 17/6/1386 | پاسخ : چهارشنبه 21/6/1386 | دبیرستان | ديپلم | 19 سال | انگليسي | تعداد مشاهده: 37 بار

تگ ها :

UserName