کد: 39248

پرسش

با سلام.من میخواستم در مورد سزیم .خواص فیزیكی و شیمیایی آن..تاثیرات آن روی بدن انسان و قیمت نسبی آن سوال كنم.من شنیده ام كه دربهای خودكار به سزیم مجهزند كه عنصری هوشمند بوده و به محض شنیدن صدای قلب انسان باز میشوند..آیا این درست است؟ در چه وسایل دیگری از آن استفاده میشود؟ من ازچه سایتهای فارسی(ویا زبان اصلی) میتوانم اطلا عات كاملی برای ساخت یك وسیله با سزیم.بگیرم؟
با تشكر فراوان

پاسخ

سزیم در گروه اول جدول تناوبی، گروه فلزات قلیایی وجود دارد. رنگ زرد طلایی دارد.. چون به ازای هر اتم از این فلزات، تنها یك الكترون والانس وجود دارد، انرژی اتصال در شبكه‌ی انباشته‌ی این فلزات نسبتا پایین است. از این رو سزیم و دیگر هم‌گروه‌هایش، بسیار نرم بوده ، نقطه‌ی ذوب پائینی دارند.سزیم در واكنش با اكسیژن ، سوپر اكسید CsO2 تولید می‌كند. در زیر خواص سزیم آمده است.
Name: Cesium
Symbol: Cs
Atomic Number: 55
Atomic Mass: 132.90546 amu
Melting Point: 28.5 °C (301.65 °K, 83.3 °F)
Boiling Point: 678.4 °C (951.55005 °K, 1253.12 °F)
Number of Protons/Electrons: 55
Number of Neutrons: 78
Classification: Alkali Metal
Crystal Structure: Cubic
Density @ 293 K: 1.873 g/cm3
Color: silver
British Spelling: Caesium
IUPAC Spelling: Caesium
Discoverer: Fustov Kirchoff
Name Origin: From the Latin word caesius (sky blue)
Uses: removes air traces in vacuum tubes
Obtained From: pollucite, lepidolite
سزیم جزء عناصر گروه اول جدول تناوبی است. مانند هم‌گروهایش فلزاتی نرم بوده می‌توان آنها را با چاقو برید. این فازات باید با رعایت تمهیدات خاص استفاده شوند، زیرا بسیار خطرناك هستند.فلزات قلیایی هر گاه در معرض تابش قرار گیرند، از خود الكترون گسیل می‌دارند. سزیم كه راحت‌تر از هم‌گروه‌هایش الكترون بیرون می‌دهد، در ساخت فتوسل كه علائم نوری را به علائم الكتریكی تبدیل می‌كند بكار می‌رود. مهمترین تركیبات سزیم عبارتند از كربناتها، هیدروكسیدها، یدیدها و برمیدها. سزیم هیدروكسید به عنوان الكترولیت در خمیرهای مخازن دارای خاصیت قلیایی برای استفاده در آب و هوای زیر صفر درجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سزیم كربنات در ساخت شیشه‌های مخصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد. یدید و برمید آن در شمارشگرهای جرقه به علت گسیل كردن الكترون به هنگام تاباندن تابش جرقه به آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. برمید آن همچنین برای اندازه‌ گیری ضخامت فیلمی از نارساناها بكار می‌رود.
از اینكه سؤال فرموده‌اید، عنصری هوشمند بوده ، كه درست نیست چون سزیم كه موجود زنده‌ای نیست، اما سزیم به خاطر حساس بودن به نور در وسیله‌هایی كه نیاز به حساسیت دارد از آن استفاده می‌شود، اما چگونگی ساخت و استفاده از آن به رشته‌های دیگر چون الكترونیك ربط پیدا می‌كند. در مورد قیمت آن هم متاسفانه اطلاعی ندارم و باید از مركز فروش مواد آزمایشگاهی و شیمیایی اطلاع كسب نمائید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : چهارشنبه 12/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 16/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 91 بار

تگ ها :

UserName