کد: 38862

پرسش

آیا عبارت زیر درست است ؟
هر چه بسامد یك نور تك رنگ بیشتر باشد ضریب شكست منشور نیز برای آن بیشتر است.

پاسخ

بله ، البته این موضوع را خود شما نیز می توانید تحقیق كنید ، با توجه به فرمول 5-1 كتاب فیزیك 1 هرچه ضریب شكست بیشتر باشد ، تغییر سرعت نور بیشتر بوده و در نتیجه انحراف بیشتر است .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 9/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 9/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName