کد: 37786

پرسش

پنجمین عضو مجموعه اعداد حسابی و طبیعی چیست؟

پاسخ

به ترتیب اعداد را از كوچك به بزرگ مرتب می كنیمو عضو پنجم مجموعه اعداد طبیعی{. . . و5و4و3و2و1} و عضو پنجم مجموعه اعداد حسابی {. . . و5و4و3و2و1و0} را می یابیم!!!

مشاور : خانم بافنده | پرسش : دوشنبه 3/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 10/9/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName