کد: 37148

پرسش

چه جاندارانی از فرو صوت و چه جاندارانی از فرا صوت استفاده میكنند؟لطفا منبع مطالعاتی آن معرفی شود

پاسخ

فروصوت: كبوترها- فیلها
فراصوت: خفاشها- موشها
به شكل توجه كنید.
منبع: كتاب فیزیك دانشگاه كمبریج
cambridge coordinated science physics

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : پنج شنبه 29/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 1/10/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName