کد: 36628

پرسش

آیا همگرایی در دنباله هایی كه ابتدا صعودی و سپس نزولی (و یا بر عكس) معنی دارد؟

پاسخ

اگر دنباله ای تا یك جای معین صعودی و یا حتی بدون نظم خاصی باشد و بعد از آن یكنوا باشد می توان درباره همگرایی آن با توجه به كراندار بودن آن حكم كرد.قاعدتا همگرایی و عدم همگرایی درباره هر دنباله معنی دارد.پس مهم این است كه دنباله از جایی به بعد یكنوا باشد.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : دوشنبه 26/8/1382 | پاسخ : چهارشنبه 28/8/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName